Huishoudelijk reglement

Hier onder vindt u het huishoudelijk reglement van surfvereniging Windkracht
Graag benadrukken wij de volgende artikelen in ons huishoudelijk reglement:

4:  eventuele opzeggen van het lidmaatschap voor 1 december.
7:  één verplichte walschipperdienst per jaar voor leden vanaf 18.
9:  recreatief zwemmen is niet toegestaan op het spaarbekken
23:  het goed merken van planken in de plankenstalling met speciale ronde stickers.

LEDEN
Artikel 1.
De vereniging kent gewone leden en ereleden. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is per­soonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. Zowel natuurlijke- als rechtspersonen kunnen lid van de vereniging zijn.

Artikel 2.
De kontributie dient jaarlijks vóór 1 april te worden voldaan. Zij die in de loop van het verenigingsjaar lid worden betalen in verhouding een door het bestuur vast te stellen bedrag.

Artikel 3. Vervallen.

Artikel 4.
Het lidmaatschap vervalt door:
a. schriftelijke kennisgeving met bericht van ontvangst aan de secretaris of ledenadministratie, uiterlijk vier weken voor het einde van het jaar.
b. overlijden.
c. royement.
d. ontbinding van een rechtspersoon/lid.

Artikel 5.
Bij onbehoorlijk gedrag houdt het bestuur zich het recht voor met instemming van de leden een lid te royeren.

Artikel 6.
Leden die niet op tijd aan hun financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging voldoen, kunnen door het bestuur worden geschorst. Van deze schorsing wordt aan het lid schriftelijk mededeling gedaan. De schorsing kan worden opgeheven na het voldoen van de financiële verplich­tingen. Wordt na ingang van de schorsing binnen 3 maanden niet aan de financiële verplichtingen voldaan, dan volgt royering.

Artikel 7.
Leden vanaf 18 jaar worden 1 keer per jaar voor een weekend-dag opgeroepen voor het vervullen van een verplichte walschipper- of kantinedienst. Indien een lid daaraan niet kan of wil voldoen, dan dient het lid die verplichting af te kopen met een door de algemene ledenvergadering jaarlijks vastgesteld bedrag.

Artikel 8.
Ieder lid die wil gaan windsurfen op het spaarbekken is verplicht een surfpak te dragen en uit eigene beweging de surfpas bij de walschipper af te geven.

Artikel 9.
Recreatief zwemmen is niet toegestaan.

HET BESTUUR
Artikel 10.
Bestuurders dienen de minimale leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Bestuurskandidaten dienen zich uiterlijk vierentwintig uur voor de bestuurs­verkiezingen schriftelijk te hebben aangemeld bij het secretariaat.

Artikel 11.
De voorzitter zorgt voor het nakomen van de reglementaire bepalingen en voor de tenuitvoer­legging van de genomen besluiten. Bij zijn ontstente­nis treedt één der bestuursleden in zijn functie.

Artikel 12.
Indien een bestuurslid tussentijds wil aftreden is hij/zij verplicht van zijn/haar voornemen minstens 4 weken van te voren aan de voorzitter of secretaris kennis te geven. Ontstaat een zodanige vacature, dan wordt de waarneming van de opengevallen functie tijdelijk aan een der andere be­stuursleden overgedragen.

VERGADERINGEN
Artikel 13.
De oproep tot de algemene ledenvergadering, geschiedt minstens zeven dagen van te voren, onder bijvoeging van een agenda van de te behande­len punten. Een algemene ledenvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien het aantal aanwezige leden groter is dan het aantal bestuursleden, dat de vereniging heeft, terwijl bovendien minstens de helft van het aantal bestuursleden aanwezig moet zijn.

Artikel 14.
In bijzondere gevallen kan een algemene ledenvergadering bijeen worden geroepen, wanneer het bestuur, of op schriftelijk verzoek van tenminste vijf procent van het aantal leden met een minimum van tien leden, dit wenselijk oordeelt. Is een dergelijk verzoek van de leden gedaan, dan is het bestuur verplicht de gevraagde ledenvergade­ring binnen veertien dagen te doen uitschrijven en in die oproep tot die vergadering de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 15.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of minstens twee andere bestuursleden dit wenselijk achten. Bestuursvergaderingen worden minstens zeven dagen van te voren uitgeschreven. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien minstens de helft van het aantal bestuurs­leden aanwezig is.

STEMRECHT
Artikel 16.
In de vergadering brengt ieder lid met stemrecht één stem uit. Een lid heeft stemrecht, wanneer hij/zij zestien jaar of ouder is. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen over personen, wordt herstemt tot een kandidaat de meerderheid heeft verkregen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. (Zie voor uitgebreide procedure de statuten)

GELDEN

Artikel 17.
De contributie en entreegelden worden jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld, op voorstel van het bestuur.

Artikel 18.
Geen lid deelt in rechten, vóór aan alle geldelij­ke verplichtingen is voldaan. Buitengewone heffingen komen ten laste van de leden individueel, tenzij door het bestuur anders wordt beslist.

Artikel 19.
In de algemene vergadering wordt een kaskommissie gekozen, bestaande uit tenminste twee gewone leden. Deze kommissie is belast met de kascontrole. Zij brengt in de algemene vergadering verslag uit over het gevoerde beheer. Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de kaskommissie.

SURFPLANKSTALLING
Artikel 20.
Het stallen van surfplanken in de plankenstalling is alleen mogelijk voor leden van de vereni­ging. Het lid is jaarlijks voor zijn surfplank een stalgeld ver­schuldigd welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur.

Artikel 21.
Voor ieder gestalde surfplank is het lid een entreegeld verschuldigd waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur.

Artikel 22.
Het stallingsjaar loopt van 1 april tot 1 april het volgende jaar. De gelden voor de surfplankenstalling dienen vooraf te zijn voldaan en bij niet tijdige betaling behoudt de vereniging zich het recht voor de surfplank uit de surfplankenstalling te verwijderen.

Artikel 23.
Surfplanken dienen te zijn voorzien van een door het bestuur te bepalen kenmerk (als de plank niet in een kluisje is gestald).

SLOTBEPALINGEN
Artikel 24.
De vereniging is nimmer aansprakelijk voor verlies of schade, welke ook, door wie ook, geleden ingevolge van handelingen of nalatigheden van be­stuursleden of van hen, die in dienst van de vereniging zijn.

Artikel 25.
Aan elk lid wordt een exemplaar van het huishoudelijk reglement ter beschik­king gesteld. De statuten van de vereniging liggen op het secretariaat ter inzage. Aangezien deze tot eigendommen van de vereniging blijven behoren, dienen deze bij bedanken of royement van een lid aan het bestuur te worden gere­tourneerd.

Daar waar in dit huishoudelijk reglement niet wordt voorzien gelden de Statuten van de vereniging.
Voor de Statuten (pdf) klik hier: Statuten